Behandelovereenkomst

Behandelovereenkomst

Naam CAM-zorgverlener/Pedicure:     Jolanda Bankers-Cooijmans, Siriusstraat1, 5721XX Asten   

 

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.                                      
                                                                         

Behandelaar en client komen overeen: De CAM-Therapeut aan de cliënt de benodigde behandeling of begeleiding biedt, zoals in het behandelplan zal worden/is verwoord.

Beide zijn zich bewust dat:

 • Uw CAM-Therapeut is aangesloten bij de FAGT en heeft zich daarmee gecommitteerd te handelen conform de FAGT-regelgeving (fagt.org).
 • Uw FAGT CAM-Therapeut heeft zich verplicht tot geheimhouding ten aanzien van cliënten en cliëntgegevens t.b.v. het dossier en verstrekte gegevens.
 • CAM-Therapeuten van de FAGT zijn verplicht een actuele tarievenlijst op de eigen website te plaatsen, dan wel de prijslijst duidelijk zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
 • De FAGT CAM-Therapeut dient de cliënt correct door te verwijzen naar een arts of collega-therapeut, indien zijn/haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • De CAM-Therapeut verplicht is om informatie betreffende de behandeling aan de cliënt te verstrekken in alle fasen van de behandeling.
 • U de CAM-therapeut vrijwillig bezoekt en de voorgestelde therapie vrijwillig ondergaat.
 • U zich als cliënt verplicht om, middels het intake- en anamneseformulier, eerlijke en relevante informatie aan de CAM-Therapeut te verstrekken.
 • U als cliënt het recht tot inzage in het eigen dossier hebt. De bewaartermijn voor het dossier is 20 jaar.
 • U zich verplicht een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • U bij een klacht over de behandeling in eerste instantie met uw CAM-Therapeut in gesprek gaat. Geeft dit niet het gewenste resultaat of is dit door omstandigheden niet mogelijk, dan kunt u zich wenden tot de FAGT en/of tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir (quasir.nl) conform de wkkgz.
 • Beëindiging van de behandeling met wederzijds goedvinden te allen tijde kan geschieden.
 • Indien u als cliënt deze behandelovereenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, u deze eenzijdig kunt beëindigen door dit aan te geven aan uw CAM-Therapeut.
 • De FAGT CAM-Therapeut de overeenkomst alleen eenzijdig kan beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. Dit dient duidelijk beargumenteerd te zijn.
 • Betaling van de behandelingen in onderling overleg geschied waarbij contant of via betaalverzoek betaald kan worden.
 • U de factuur na de behandeling van uw CAM-Therapeut ontvangt via de mail.
 • De therapeut stelt geen diagnoses en heeft geen resultaatverplichting.

 

Aldus overeengekomen en digitaal ondertekend via mijn diad: