privay verklaring

Indien u akkoord gaat voor een behandeling ben ik verplicht om schriftelijk toestemming aan u te vragen om uw gegevens te verwerken.  Dit staat beschreven in de nieuwe privacywet die van kracht is gegaan op 25-5-2018.


 

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut/uw pedicure, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.  Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik eventueel, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 •       Voor- en achternaam
 •       Adresgegevens
 •       Geboortedatum
 •       Telefoonnummer
 •       e-mailadres
 •       Naam en telefoonnummer huisarts
 •       Naam en telefoonnummer van specialist
 •       Gezondheidsgegevens

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zonnehuisasten.nl en zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

 De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

 


Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar (indien van toepassing). Dit zijn:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, reflexzonetherapie’
 • de kosten van het consult

 

’t Zonnehuis Asten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Covid-19

Ten aanzien van het beleid Covid-19 gaat u bij ondertekening akkoord dat , indien er een contact onderzoek moet worden opgesteld uw gegevens worden doorgegeven aan de GGD. Alleen om het contact onderzoek te bevorderen om uw gezondheid te beschermen, voor geen enkele andere reden.